جهت دریافت کد مشتری حقوقی:

درخواست کتبی

تصویر گواهی ارزش افزوده

تصویر روزنامه رسمی

شماره حساب جاری

تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

شماره تلفن همراه و ثابت

تصویر روزنامه آخرین تغییرات شرکت

تصویر آخرین تغییرات اساسنامه

موضوع فعالیت شرکت ( بند 2 اساسنامه )

تصویر جواز تاسیس یا پروانه بهره بردای 

مراجعه حضوری جهت تطبیق مدارک              

                                     

  جهت دریافت کد مشتری حقیقی :

درخواست کتبی

تصویر شناسنامه و کارت ملی

تصویر جواز کسب

تصویر گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده

آدرس و کد پستی محل کار

شماره حساب جاری

مراجعه حضوری جهت تطبیق مدارک

فهرست